Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۸۲٫۰۱ با تیک پروفیت اول ۱۸۳٫۳۲ و تیک پروفیت دوم ۱۸۳٫۶۴
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۸۲٫۰۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۸۱٫۴۶ و ۱۸۱٫۱۴ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۸۳٫۹۷
۱۸۳٫۶۴
۱۸۳٫۳۲
———
۱۸۲٫۰۱
۱۸۱٫۴۶
۱۸۱٫۱۴

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲

سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۸۲٫۵۵ با تیک پروفیت اول ۱۸۱٫۳۵ و تیک پروفیت دوم ۱۸۱٫۰۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۸۲٫۵۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۸۳٫۱۰ و ۱۸۳٫۴۲ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۸۳٫۴۲
۱۸۳٫۱۰
۱۸۲٫۵۵
———
۱۸۱٫۳۵
۱۸۱٫۰۲
۱۸۰٫۶۹

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲

دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۸۲٫۱۱ با تیک پروفیت اول ۱۸۰٫۸۵ و تیک پروفیت دوم ۱۸۰٫۵۱
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۸۲٫۱۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۸۲٫۶۷ و ۱۸۳٫۰۱ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۸۳٫۰۱
۱۸۲٫۶۷
۱۸۲٫۱۱
———
۱۸۰٫۸۵
۱۸۰٫۵۱
۱۸۰٫۱۸

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲

جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۸۲٫۸۹ با تیک پروفیت اول ۱۸۱٫۶۴ و تیک پروفیت دوم ۱۸۱٫۳۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۸۲٫۸۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۸۳٫۴۶ و ۱۸۳٫۷۹ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۸۳٫۷۹
۱۸۳٫۴۶
۱۸۲٫۸۹
———
۱۸۱٫۶۴
۱۸۱٫۳۰
۱۸۰٫۹۷

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲

پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۸۳٫۹۵ با تیک پروفیت اول ۱۸۲٫۶۸ و تیک پروفیت دوم ۱۸۲٫۳۴
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۸۳٫۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۸۴٫۵۲ و ۱۸۴٫۸۶ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۸۴٫۸۶
۱۸۴٫۵۲
۱۸۳٫۹۵
———
۱۸۲٫۶۸
۱۸۲٫۳۴
۱۸۲٫۰۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲

چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۸۳٫۱۷ با تیک پروفیت اول ۱۸۱٫۹۴ و تیک پروفیت دوم ۱۸۱٫۶۱
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۸۳٫۱۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۸۳٫۷۴ و ۱۸۴٫۰۸ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۸۴٫۰۸
۱۸۳٫۷۴
۱۸۳٫۱۷
———
۱۸۱٫۹۴
۱۸۱٫۶۱
۱۸۱٫۲۷

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲

سه شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۸۲٫۱۵ با تیک پروفیت اول ۱۸۳٫۴۳ و تیک پروفیت دوم ۱۸۳٫۷۷
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۸۲٫۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۸۱٫۵۸ و ۱۸۱٫۲۴ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۸۴٫۱۱
۱۸۳٫۷۷
۱۸۳٫۴۳
———
۱۸۲٫۱۵
۱۸۱٫۵۸
۱۸۱٫۲۴

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲

دوشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۸۲٫۱۵ با تیک پروفیت اول ۱۸۰٫۹۶ و تیک پروفیت دوم ۱۸۰٫۶۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۸۲٫۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۸۲٫۶۶ و ۱۸۲٫۹۶ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۸۲٫۹۶
۱۸۲٫۶۶
۱۸۲٫۱۵
———
۱۸۰٫۹۶
۱۸۰٫۶۶
۱۸۰٫۳۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲

جمعه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۸۱٫۴۷ با تیک پروفیت اول ۱۸۲٫۶۵ و تیک پروفیت دوم ۱۸۲٫۹۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۸۱٫۴۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۸۰٫۹۶ و ۱۸۰٫۶۶ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۸۳٫۲۵
۱۸۲٫۹۵
۱۸۲٫۶۵
———
۱۸۱٫۴۷
۱۸۰٫۹۶
۱۸۰٫۶۶

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۲

پنجشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۸۰٫۱۶ با تیک پروفیت اول ۱۸۱٫۲۹ و تیک پروفیت دوم ۱۸۱٫۵۹
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۸۰٫۱۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۷۹٫۶۶ و ۱۷۹٫۳۶ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۸۱٫۸۹
۱۸۱٫۵۹
۱۸۱٫۲۹
———
۱۸۰٫۱۶
۱۷۹٫۶۶
۱۷۹٫۳۶

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۲

چهارشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۸۰٫۴۱ با تیک پروفیت اول ۱۸۱٫۵۸ و تیک پروفیت دوم ۱۸۱٫۸۸
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۸۰٫۴۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۷۹٫۹۰ و ۱۷۹٫۶۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۸۲٫۱۸
۱۸۱٫۸۸
۱۸۱٫۵۸
———
۱۸۰٫۴۱
۱۷۹٫۹۰
۱۷۹٫۶۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۲

source

توسط